۹۵ سهم اجتناب کرده اند رودخانه های این ایالت در آمریکا آلوده هستند


به گزارش خبرنگار مالی ایالتی بومی عضو او گزارش داد کدام ممکن است ۹۵ سهم اجتناب کرده اند رودخانه های این ایالت آلوده هستند.

طبق گزارش ۱۲۰۰۰۰ غیر مستقیم اجتناب کرده اند رودخانه های ایالتی عضو آلودااکثر بزرگراه های آمریکاست

به آموزش داده شده است خوب اندیشکده مستقر در واشنگتن، آلودگی در رودخانه ها. عضو شبح کننده حیات ۸۰ سهم آبزیان {در این} مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تذکر عضو بدترین وضعیت را در بین ایالات آمریکا دارد.

* آلودگی آب در یکی اجتناب کرده اند ایالت های آمریکا

{در این} راستا آلودگی اشاره کردن شده در نیمه غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در شمال شرقی عضو اصولاً دیده تبدیل می شود بر این ایده میزان آلودگی ناشی اجتناب کرده اند وجود میکرو ارگانیسم های آسیب رسان به قدری بیش از حد است کدام ممکن است اکوسیستم این جهان از نزدیک در معرض خطر است.

گزارش های دولتی آلودگی آب عضواین امر به ورزش تجاری بیش اجتناب کرده اند حد در جهان نسبت داده تبدیل می شود کدام ممکن است در نتیجه جنگل زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استفاده بیش اجتناب کرده اند حد اجتناب کرده اند دارایی ها آب سطحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرزمینی تبدیل می شود. این مشکلات باعث شده است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاچه های این ایالت رخ دهد یوجین ما شاهد بیش اجتناب کرده اند ۱۰ اشکال زیست محیطی مشابه انبساط مداوم میکرو ارگانیسم های خطرناک برای اکوسیستم هستیم.

به گزارش اداره استاندارد اطراف زیست عضو، تحقیق استاندارد آب همراه خود افزایش این داده ها در اصل کار قرار گرفت بالا در ماه مارس به وزارت اطراف زیست آمریکا کشتی شد.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید