۹۵ درصد آب دریاچه ارومیه خشک شده است (عکس)
دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان است که در سال های اخیر با مشکل کاهش سطح آب و خشکسالی مواجه بوده که در نتیجه امسال حق آبه ای از طریق سدسازی به این دریاچه تعلق نگرفته است. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و به دلیل تکمیل نشدن تونل انتقال آب به دریاچه، بیش از ۹۵ درصد به طور کامل خشک شده است. با خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه و ایجاد این فاجعه زیست محیطی، کارشناسان پیش بینی طوفان و وزش بادهای نمکی به شعاع صدها کیلومتری را دارند که ممکن است بسیاری از شهرهای شمالی، مرکزی و حتی شمال شرق کشور را در برگیرد. از جمله راهکارهای فوری برای نجات دریاچه ارومیه از جمله تهران می توان به اختصاص حق آبه دریاچه ارومیه از سدهای حوضه ای آن و تکمیل پروژه انتقال آب دریاچه ارومیه، بهسازی پل میانی دریاچه و طرح کاشت زمستانه اشاره کرد.