۵ کشته و سه مجروح در تصادف خودروی پژو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیسان
بر ایده این گزارش، {در این} حادثه سه نفر مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نفر جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند.