۵ مار در منطقه ساحلی چلیس زنده صید شدند
اداره کل حفاظت و محیط زیست مازندران: این مارها در صخره های نزدیک استخر در منطقه ساحلی رادیو دریا محل تجمع ماهی ها مشاهده شده و با همکاری مردم و کارشناسان محیط زیست به زندگی بازگردانده شده اند. اعتقاد بر این است که در دامان طبیعت در مناطق بالا منتشر می شود