۲۱ ساخت کننده خودروهای مانکن بالا; وقتی اجتناب کرده اند استاندارد ساخت شگفت زده می شوید! (+ فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس)ما در اطراف ردیابی ها ساخت را اجتناب کرده اند تاسیسات تولیدی ۵۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرسدس گروه S تحریک کردن خواهیم کرد به همان اندازه در مجموع همراه خود ۲۱ تاسیسات تولیدی اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر جلب رضایت کنیم.