۲ تا ۳ میلیون تومان برای حج سال آینده؟
امسال زائران با ۵۰۰۰ تومان به حج رفته اند و سال آینده با نیم دلار که الان ۴۰۰۰ تومان شده است حدود ۷۷ ۱.۲ افزایش یافته است. اگر میانگین قیمت امسال را که ۴۵ میلیون بود در ۲.۷۷ ضرب کنیم، می شود حدود ۱۲۵ میلیون تومان.