۱.۹ میلیون سهامدار عدالت به شماره شعبه مهلت ندادند/دو روز برای اعلام شماره شعبه
سهامداران عدالت هنوز ۱.۹ میلیون پرداخت نکرده اند، بنابراین سود سهام عدالت در سال ۹۸ و ۹۹ که به ترتیب در سال ۱۳۷۸ و ۱۴۰۰ به حساب سایر سهامداران عدالت واریز می شود، هنوز برای آنها وصول نشده است. سود نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی باقی می ماند.