۶۵ درصد از دستگیرشدگان اعتراضات البرز با قرار وثیقه آزاد شدند


بنا به دستور رئیس قوه قضائیه، وضعیت مجرمان بی گناه و صغیر و متهمان جرائم کیفری در دو مورد بررسی و رسیدگی و رسیدگی همه جانبه به معاونت قضایی و مرکز قضایی این استان محول شد. . جدایی متهم.

دیوان عالی استان البرز با حضور در بازداشتگاه مرکزی کرج و زندان فردوس و بازدید از زندانهای زندانیان بازداشت شده در اعتراضات اخیر گفت: تاکنون حدود ۶۵ ۱۰۰ درصد دستگیرشدگان با قرار وثیقه آزاد شده اند. .

به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری استان البرز، حسین فضلی هرکندی معاون نظارت و اداره کل زندان های استان البرز و برخی از دادستان های دادگستری استان البرز، محدث مرکز کرج و فردیس در جلسه دادگاه کیفری استان حضور یافتند. زندانیان دخیل در اغتشاشات اخیر دستگیر، عیادت و از نزدیک در جریان پرونده و وضعیت زندانیان اغتشاشات اخیر قرار گرفتند.

دادستان کل استان البرز ضمن تشریح اقدامات انجام شده در این بازدید از نزدیک وضعیت اکثر زندانیان را مورد بررسی قرار داد و گفت: بنا به دستور رئیس کل دادگستری وضعیت این زندانیان بی گناه است. یا بی گناه، مجرمان و مرتکبین اقدامات مجرمانه مورد رسیدگی قرار گرفت و تحقیقات همه جانبه و جداسازی متهمان به معاونت قضایی و قضایی کل استان محول شد.

وی با بیان اینکه قریب به ۶۵ درصد از دستگیرشدگان با قرار وثیقه آزاد شده اند، گفت: پرونده سایر زندانیان نیز در دست بررسی است. البته کسانی که از عوامل اصلی و فعال فساد بودند و یا با تبیین موضوع و تشریح نقش دشمنان کشور در حوادث اخیر، متاثر از دشمن خوانی شدند و در فساد حضور فعال داشتند. یا آن دسته از مامورانی که در حین انجام وظیفه با سلاح سرد یا گرم به اموال عمومی و خصوصی آسیب وارد کرده باشند به اتهام آنها در شعب ویژه دادگاههای استان رسیدگی و قاطع، متناسب و پیشگیرانه به عمل می آید. جریمه صادر خواهد شد.