یک استاد، یک تکرار احمدی نژاد و یک تکه کاغذ؟
شگفت انگیز است که چگونه یک رهبر از تجربیات ۲۰ سال گذشته درس نگرفته و همچنان بر ادامه رویه فعلی اصرار دارد. آیا رئیسی عواقب این سیاست را بر فضای عمومی، اقتصاد، زندگی و تجارت جامعه درک نمی کند؟ برای سید ابراهیم رئیسی باید روشن باشد که مردم ایران خواهان این رویکرد در موضوع هسته ای نیستند. مردم ایران خواهان تعامل و انعطاف برای عبور از این موانع و بازگشت به کار و زندگی عادی هستند.