کی روش: من هم می گویم خدا را شکر که با انگلیس بازی داریم/ از صکوک تشکر می کنم
من احترام و تشکر خود را از بازیکنانی که به ما برای قهرمانی در جام جهانی کمک کردند، ابراز می کنم. من از اسکوئیک و همکارانش برای دستیابی به این دستاورد سپاسگزارم. مسئولیت امروز ما تغییر وضعیت، بهبود آن و حرکت به جلو است.