کیهان: چهره‌های سیاسی بد، ورزشکاران و کسانی که از شورش حمایت کردند، عاملان جنایت هستند. ازشون شکایت کن
سوال این است که آیا این افراد به دلیل تخریب اموال عمومی، بی احترامی آشکار به بیگانگان، مشارکت در کشتار شهروندان و به ویژه زمینه سازی برای اقدامات هولناک دشمن، نیاز به تعقیب و مجازات دارند؟ آماده علیه مردم این مرز و بوم؟!