کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی در جاری استفاده اجتناب کرده اند یک میدان گازی مشترک همراه خود ایران هستند
پیش بینی {می رود} میدان گازی Dorra روزانه یک میلیارد فوت تاس سوخت خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۰۰۰ بشکه در روز میعانات گازی ساخت تدریجی کدام ممکن است به طور مساوی بین ۲ همکار جدا کردن تبدیل می شود.