کرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاهدان بیشترین محیط نشینی را دارند / ۱۰ نسبت زندانیان ایرانی در استان البرز
درو کردن بیش اجتناب کرده اند ۷۰ نسبت دارایی ها زیرزمینی ما باعث فرونشست ۳۰ سانتی متری در دشت شد.