کارگردان: کلمه "گفتگو" از تمام ویدیوها حذف خواهد شد
مسعود طیبی: در روش های نظارتی به ویژه در ارکان سازمان صدا و سیما نگرش مشکوکی وجود دارد که هدف آن تخریب سازمان در نزد مردم است. آنها در امور نظارتی دخالت کرده و با روش های نظارتی خود باعث بی اعتمادی و نفرت مردم از این نهاد شده اند.