کارل مارکس؛ یک انقلابی شکست خورده یا یک عدالت خواه موفق؟
اگرچه مارکس دشمن سرمایه داری بود و معتقد بود که این نظام باید با انقلاب خشونت آمیز سرنگون شود، در سال ۱۸۴۹ به لندن، قلب سرمایه داری جهانی پناه برد و تمام عمر خود را در لندن گذراند. در ۲۴ سال آخر عمرش در آزادی و امنیت کامل در سرمایه داری جهان علیه سرمایه داری نوشت! مارکس در نظرسنجی بی بی سی در سال ۲۰۰۰ به عنوان “بزرگترین فیلسوف تاریخ” شناخته شد.