ژنرال زمین شناس منطقه اهواز: آسیاب های گرد و غبار خوزستان به مواد رادیواکتیو آلوده نیستند.
علی اژدری: بررسی مقادیر بیولوژیکی رادیواکتیو رادیو ایزوتوپ‌ها نشان می‌دهد که خطرات رادیولوژیکی بر ساکنان مناطق جمع‌آوری نمونه تأثیری ندارد، یعنی در این ذرات اورانیوم ضعیف‌شده وجود ندارد و در مناطقی که متوسط ​​وجود دارد، هیچ خطری وجود ندارد. بالاتر از استاندارد است