ژاپن پس از آبه نظام و قانون نمی تواند بکشد
اگرچه هدف جاه طلبانه «شینزو آبه» برای افزایش تولید ناخالص داخلی به ۶۰۰ تریلیون ین تا سال ۲۰۲۰ محقق نشد. اما «آبه» یک شخص بود و سیستم، نهادها و قوانین ژاپن اجازه نمی داد رویاهای سرزمین خورشید با مرگ یک نفر بمیرد.