چین: تحریم‌های روسیه بیشتر و بیشتر‌ای سرکوب‌کننده هستند
چین باقی مانده است اقدامات روسیه در اوکراین را محکوم نکرده هر دو آن را تهاجم توضیح دادن نکرده است. همراه خود این جاری، این ملت اولویت عمیق شخصی را با اشاره به مبارزه در اوکراین ابراز کرده است.