چرا امام (ره) تصمیم ۵۹۸ را پذیرفتند؟/ رهبری پاسخ دادند
تصمیمی که امام پذیرفتند به خاطر این فشارها نبود. پذیرش قطعنامه امام به دلیل لیست مشکلاتی بود که آن روز مسئولان امور اقتصادی کشور پیش روی ایشان گذاشتند و نشان دادند که کشور با این همه هزینه کشور را نمی کشد و جنگ را ادامه نمی دهد. امام مجبور به پذیرش این تصمیم شدند.