پیش سوراخ بینی بازار سهام فردا شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱


به آموزش داده شده است فانئوس،

شاخص کل حقوق صاحبان سهام در هفته کاری قبلی اجتناب کرده اند ۱۴۶۱۰۰۰ واحد به ۱۴۶۳۰۰۰ واحد افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند عالی سهم انبساط کرد.

قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات در ۴ روز کاری بازار به حدود ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۷ میلیارد تومان رسید. معمولی قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات روزانه در هفته قبلی ۶۰۸۱ میلیارد تومان بود کدام ممکن است تقریباً عالی رکورد اجتناب کرده اند مهرماه {بوده است}.

بازار روز یکشنبه شاهد خروج ۵۳۲ میلیارد تومان پول دقیق بود با این حال سه روز بعد شاهد خروج پول بود. این یعنی روز دوشنبه ۳۵۰ میلیارد تومان، سه شنبه ۵۰ میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه ۲۶۵ میلیارد تومان پول دقیق به بازار سرازیر تبدیل می شود.

خواه یا نه از دوام بورس در جاری فرار است؟
علی العصاری کارشناس بازار پول می گوید: پیشنهادات روز شنبه در بورس همراه خود پیشنهادات زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته های فعلی خاص {خواهد بود}. به بیشتر احتمال دارد شاهد عالی روز مناسب بازار خواهیم بود.

دلیل می دهد: بازار سهام در روز شنبه متاثر اجتناب کرده اند فینال روز معاملاتی هفته قبلی یعنی چهارشنبه است. چهارشنبه همراه خود روندی خوش بینانه با این حال در نیمه راه تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به بازگشایی بورس اوراق بهادار، سهام خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر سهام بازار همراه خود کمیت بالایی کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث عقب کشیدن شدن شاخص شد.

این کارشناس بازار سرمایه می گوید: شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه روزهای فوق العاده مهمی برای بازار هستند. از اندیکاتور در سطح از دوام مهمی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال کاهش آن موجود است. با این حال همراه خود ملاحظه به کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود نقدینگی به بورس می توان اظهار داشت چشم انداز به سختی برای نزول داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همچنان قطعا ارزش آن را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت پیشنهادات بالا باشد باید به بورس {امیدوار بود}.