پدر دانش آموز تنبیه شد: پسرم سردرد دارد و خسته است
موبایل یک دانش آموز زنگ خورد، معلم به او گفت گوشی به مدرسه نیاور، دانش آموز گفت گوشی من ساده است و گفت موبایل اندروید نیاور. بعداً فرزندم گفت می توانیم موبایل IOS بیاوریم؟ استاد گفت بیا و توضیح بده IOS چیست. و آن معلم وقتی می خواهد توضیح بدهد به گردن بچه ام می زند تا اینکه بچه ام بیهوش می شود.