پایگاه عفاف و حجاب در ایستگاه های مترو تهران قرار دارد
شرکت استخراج راه آهن شهری تهران و حومه: تشویق و ایجاد انگیزه در بانوان شهر به ویژه در اماکن عمومی مانند خیابان های فرعی و همچنین ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین جوانان. در پنج ایستگاه منتخب مترو تهران برگزار می شود.