پاسخ مطهری به ادعای فیضه هاشمی: هیچ کس به دلیل اظهار نظر تحت تعقیب قرار نگیرد.
در مورد حجاب امروز در ایران چیزی بین اجبار و امتیاز وجود دارد و اجبار به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. می بینید که بیشتر زنان به درستی اطاعت نمی کنند و کسی را آزار نمی دهند. البته آخرین صحبت های خانم فزا هاشمی در مورد حجاب تشویق مردم به بی حجابی بود که کار درستی نیست.