پاسخ مجلس به مصوبه عدم صلاحیت عدالت اداری
بی صلاحیتی قوه قضاییه در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی بی نظیر بوده و در مدت ۵ سال قبل از تصویب جرگه شورای اسلامی و در جریان تعدیل و لغو قانون یکساله، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجمع عمومی دیوان عدالت اداری قدرت ابطال مصوبات شورای عالی را ندارد، به انقلاب فرهنگی معروف است.