پاسخگویی به مردم از طریق شماره ۱۴۲۰ مدیران تامین اجتماعی
مدیران برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی: یکشنبه، ۲۳ آگوست از ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۱۱:۰۰ صبح مدیران IT، آمار و حسابداری: دوشنبه، ۲۴ آگوست، ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰، مدیران مدیکر: سه شنبه، ۲۵ اوت، از ۹ الی ۱۱ و مدیران بخش بیمه: چهارشنبه ۵ مرداد از ساعت ۹ الی ۱۱ در مرکز ۱۴۲۰ پاسخگوی مردم خواهند بود.