و امروز قرن بیستم به پایان رسید…
او آخرین نماد بزرگ قرن گذشته بود و همانطور که در وصیت نامه سیاسی خود در کتاب “دنیای در حال تغییر” نوشته است، فکر نمی کرد بیشتر قرن بیستم و سال های مهم قرن بیست و یکم را ببیند. در زندگی او. رهبر قرن گذشته که در ۳۰ سالگی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را دید و گفت که اتحاد جماهیر شوروی می تواند با اتحاد کشورهای مستقل دوام بیاورد، چاره ای جز این نداشت. آن “روزهای سیاه”