وزیر تعاون: همه بازنشستگان حقوق می گیرند
اجتناب کرده اند ابتدای این مقامات تاکنون تیز کردن حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی حتی خوب بار هم به تاخیر نیفتاده است.