وزیر بهداشت: وارد موج هفتم کرونا شدیم
بهرام عین اللهی: اکنون تمامی مراکز درمانی کشور برای مقابله با موج هفتم ویروس کرونا آماده هستند و فاصله اجتماعی این موج نیز باید به درستی کنترل شود.