وزارت مسکن: مستأجران تهدید کننده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت
در صورتی که مستاجر در مدت قبلی اجاره به وظایف مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) عمل نکرده باشد و یا اینکه اجاره بها معادل درصد مصوب مستاجر باشد قابل قبول نیست. واحد باید توسط مستاجر تخلیه شود.