وزارت امور خارجه: آمریکا به دنبال تنفس مصنوعی به رژیم صهیونیستی است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: تنها هراس و نفاق ایران در بین کشورهای منطقه، طرح و پیگیری چنین موضوعاتی بدون درک واقعیت های منطقه است. آنچه برای آمریکا اهمیت دارد، منافع نامشروع و مقاومت آن است، این برای رژیم صهیونیستی در منطقه مصنوعی است.