وزارت اطلاعات: تمامی اعضای شبکه تروریستی تجزیه طلب در شمال غرب دستگیر شدندوی در چند روز گذشته توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) مورد عملیات هوشمندانه و ضربات برق آسا قرار گرفته و ده نفر را دستگیر و تمامی سلاح های پیشرفته اعم از سلاح هسته ای و مهمات را به دست آورده است. افراد، از جمله تجهیزات فنی و ارتباطی. اسلحه، آر پی جی، نارنجک، تی ان تی و مهمات توسط همرزمانشان ضبط شده است.