واکنش معاون وزیر ارشاد به فیلم عنکبوت مقدس: این فیلم هیچ ارتباط و نسبتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداشته است
معاون حقوقی وزیر ارشاد در ادامه با اشاره به اتخاذ تصمیماتی پیرامون این فیلم موهن (عنکبوت مقدس) در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تصمیم گرفتیم که هر کسی، با هر عنوانی در ساخت این فیلم همکاری داشته است -در صورتی که داخل کشور باشد- را با روش های قانونی و حقوقی دنبال کنیم.