واکنش معاون قضایی به قتل یک سیاه پوست توسط آمریکا
کاظم غریب آبادی: هیچ نشانی از کشته شدن سیل کودکان آفریقایی-آمریکایی توسط پلیس آمریکا وجود ندارد. با شلیک ۶۰ گلوله به یک سیاهپوست برای عبور از چراغ قرمز، او را تبدیل به خندق کردند. قدم خود را در آمریکا در نظر بگیرید، به جای یک صورت حساب جریمه، ممکن است شصت گلوله دریافت کنید!