هشدار هواشناسی خیابان های خراسان شمالی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، وسط مدیریت راهداری اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی خراسان شمالی گفتن کرد، بر ایده دانش هواشناسی استان، روز چهارشنبه ۳ فروردین اجتناب کرده اند ساعت ۱۳:۰۰ بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف در استان شکسته نشده دارد. بعد اجتناب کرده اند ظهر. صبح به همان اندازه ۴ بعد اجتناب کرده اند ظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای هوا اجتناب کرده اند حدود ۴ به همان اندازه ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۳ آوریل مقیاس را کاهش می دهد.

سر بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولاک در محورهای امین الله، اسدعلی، جوزک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوگان بین ساعت ۱ به همان اندازه ۴ بامداد روز چهارشنبه ۳ فروردین ماه است، لذا اجتناب کرده اند ازدحام بی معنی به طور قابل توجهی در ساعات اولین روز .

طرفدار تبدیل می شود همراه خود ملاحظه به احتمال لغزنده بودن معابر به طور قابل توجهی در گردنه های شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق کوهستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی اجتناب کرده اند تراکم بازدید کنندگان بی معنی خودداری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طاق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان های کوهستانی به در کنار از گرفتن از کیت زمستانی اجتناب کرده اند قبیل زنجیر چرخ ایمن سرعت خودرو طرفدار تبدیل می شود.

نوک نامه / الف
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید