هشدار دوم دولت به آژانس های گردشگری: از گواهی پزشکی جعلی برای ویزای پزشکی اتباع خارجی استفاده نکنید
در صورتی که آژانس های گردشگری مرتکب تخلفاتی از قبیل عدم نظارت منطقی بر فروش و تردد ویزا یا عدم اطلاع از ورود و خروج بیمار و همراه بیمار، ارائه مدارک پزشکی جعلی، ارائه مدارک جعلی یا جعلی از مراکز درمانی و غیره شوند. اقداماتی مانند اخطار منجر به تعلیق و لغو گواهی یا مجوز می شود.