هشدار به خطوط هوایی عطا در مورد نظارت
در نهایت سخنگوی اداره مستقل هوانوردی کشوری از مسافران خواست در صورت عدم دریافت وجه به اداره مستقل هوانوردی ملکی گزارش دهند و مدارک خود را در پورتال این آژانس ارائه دهند www.caa.gov.ir. در سامانه حقوق مسافر بارگذاری شد. دستور داد اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.