نکته ای کدام ممکن است ۹ به درد ما خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ پارچه


داود سیدعباسی در نشست خبری پس اجتناب کرده اند ورزشی همراه خود نساجی اظهار داشت: در نیمه اول ورزشی تا حد زیادی حاوی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه می خواستیم محقق نشد با این حال همراه خود تعویض هایی کدام ممکن است انجام دادیم توسعه ورزشی را اصلاح دادیم. به نفع ماست.” ما مکان های خوبی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۰ دقیقه آخر آن را داشتیم.

وی افزود: اجتناب کرده اند روی ضربه پنالتی گل خوردیم با این حال خوشحالیم کدام ممکن است به ورزشی برگشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴-۵ مکان بالای ۹۰ سهم داریم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها گل بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام خوب امتیاز به درد ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی نشد. ما هفته ها بدون در نظر گرفتن داریم در جیبمان می گذاریم.

وی در خصوص داوری ورزشی اظهار داشت: به نظرم داوری خیلی بیشتر اجتناب کرده اند ورزشی در گذشته بود.

شاهرخ خاص اسطوره خودم است، بلافاصله به او گفتم کدام ممکن است در همه زمان ها برای من قابل احترام {بوده است}، با این حال در نظر گرفته شده می کنم ممکن است هم همراه خود من موافق هستید کدام ممکن است «آنچه برای شاهرخ به اینجا رسید برای هیچ تیمی اتفاق نیفتاد. احترام رسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برانگیخته برای من حیاتی است، با این حال مدیریت این داستان باید برای هر ۲ طرف باشد. اگر ما بی ارزش هستیم، حریف هم باید بازو بالا را داشته باشد. این مسابقه آنقدر برای من حیاتی بود کدام ممکن است سعی کردم ذهنم را روی پایین نگه دارم.

او اظهار داشت: در نظر گرفته شده می کنم این مقدماتی بار است کدام ممکن است این اتفاق بین نیمکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کارکنان تولید دیگری رخ می دهد. آنها خاص، الهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداقت دانشگاهیان ما هستند. روزگاری این اعضای خانواده ارباب من بودند، با این حال همه باید مدیریت داشته باشیم. من الان در ورزشی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ممکن است صحبت می کنم، {نمی دانم} متوجه از حداکثر هر دو ۹، با این حال باقی مانده است آرام نشده ام. حالم بیشتر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تحمل فشار زیادی هستیم. وقتی وقت نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ورزشی ها ضروری است. اجتناب کرده اند اینکه در مکان های ظریف گزینه ها خطا می گیریم خیلی ناراحتم.

انتهای پیام/