نقض بین المللی رخ داد بلیط تهران مشهد ۶ میلیون تومان؟
بسیاری از ایرلاین‌ها می‌گویند که سودآور نیستند، اگر چنین است، چگونه تعداد خطوط هوایی هر سال افزایش می‌یابد، صاحبان آنها چگونه صاحب تیم‌ها و کارخانه‌های فوتبال هستند؟ وقتی دفترشان را راه اندازی کردند چه داشتند و امروز چه دارند؟ اگر ضرر کردند، آمار واضح بدهید و از کلی گویی بپرهیزید.