نظارت نامرئی پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای گشت عشایری بر ورزش فروشندگان سیار
پلیس سایبری ملت همراه خود ایجاد گشت های مشترک پلیس فتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی، ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکنش های پولی فروشندگان سلولی را به صورت نامحسوس رصد می تنبل.