نصرالله: به دلیل مرگ مرموز مهسا امینی، کشورهای غربی دچار وحشت شده اند
رهبر مقاومت لبنان افزود: دولت های متوالی آمریکا فهمیدند که ایران کشوری قدرتمند و شریف است و به همین دلیل هرگز با این کشور نجنگیده و همواره به نقشه ها و فتنه های شوم خود ادامه داده اند. همچنین برای تشویق تحریم ها، آنها وارد عمل شده اند.”