نصب ۱۲ المان نوروزی در بیرجند/ ۲۶۰ هزار بوته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل کاشته شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بیرجند، محمد محمدزاده رئیس گروه سیما، منذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شهرداری بیرجند در حال حاضر در مخلوط خبرنگاران تصدیق شد: ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباسازی فضاهای شهری موجب تحمیل نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط برای ساکنان تبدیل می شود کدام ممکن است به همین منظور در آستانه در حال حاضر اجتناب کرده اند سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که تحمیل فضای بصری صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباسازی فضاهای نهایی، اقدامات زیادی در این سیستم ریزی این گروه در قالب ساختار استقبال اجتناب کرده اند بهار اجرا شد.

وی همراه خود ردیابی به اقدامات {انجام شده} توسط این گروه {در این} زمینه افزود: نورپردازی مناطق مختلف شهر، کاشت درختچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل های فصلی در میادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده های شهر، رنگ آمیزی وسایل تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلمان حیاط پشتی، سرویس، بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرابی بسیار زیاد آبنما، بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری آبنماها اجتناب کرده اند جمله پیرایش چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید درختچه ها در درجه شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آفات در حیاط پشتی ها.

۱۲ مورد را نصب کنید

را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کنید: ۱۲ مورد در بورگوند نصب شده است کدام ممکن است ۷ مورد جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ مورد نوروزی همراه خود رویکرد {به روز} رسانی این چیزها بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن شده است.

محمد زاده در جریان نورپردازی نوروزی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: نورپردازی معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید میادین شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سرویس دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نواقص روشنایی پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میادین اجتناب کرده اند تولید دیگری مواردی است کدام ممکن است {در این} ایام در اصل کار قرار گرفته است. کدام ممکن است همگی به صورت در یک روز واحد زمانی انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران پرتلاش ما {در این} گروه اعدام شدند.

پرورش گل متنوع

رئیس گروه شهرداری سیما، منظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شهری در خصوص گلدهی خارق العاده نوروزی خبر داد: {در این} راستا ۱۰ هزار پیاز گل لاله، ۲۵۰ هزار بوته گل فصلی در حیاط ها، هویج را انتخاب کنید و انتخاب کنید درختچه هایی مشابه بادمجان، میمون، همه وقت بهار، علف مینا. را انتخاب کنید و انتخاب کنید…. کاشته شد.

محمدزاده شکسته نشده داد: چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید درختچه هایی مشابه توت ژاپنی، زیتون تلخ، اقاقیا کشت شده، یاس بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید … نیز کاشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر بصری فضای بی تجربه مطلوبی در احیای فضای شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبال اجتناب کرده اند بهار تحمیل کرد.

وی افزود: این اقدامات در قالب ساختار استقبال اجتناب کرده اند بهار اطمینان حاصل شود که زیباسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلطیف روحیه ساکنان، توافق، همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش افراد در تحریک کردن سال جدید به استقبال اجتناب کرده اند بهار اجرا شد.

انتهای پیام/ ۳۶۳۵
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید