نشست استانا در تهران آغاز شد
مذاکرات آستانه به ابتکار ایران و روسیه و با حمایت ترکیه در سال ۲۰۱۷ با هدف حل مناقشه در سوریه و پایان دادن به جنگ شش ساله، آوارگی و ویرانی در این کشور آغاز شد. نشست آستانه یا مرحله اول نشست صلح سوریه در ژانویه ۲۰۱۷ با حضور ایران، روسیه و ترکیه در قزاقستان برگزار شد.