نجات دلخراش کودک از سیل امروز یاسوج (فیلم)
علیرغم همه اقدامات پیش بینی شده، سیل شهر یاسوج را در بر گرفت. در بسیاری از مناطق مردم به کمک یکدیگر آمدند و افراد گرفتار در سیل را نجات دادند. پاساژها و اصناف مختلف نیز آسیب دیدند. منطقه مسیر پوشیده از آب است. در حال حاضر صدها روستا و راه عشایری مسدود است. ماه قرمز اعلام کرده است که به سیل زدگان کمک خواهد کرد. ویدئوی مهر لحظات دلخراش نجات کودک از خودرو در جریان های شدید را نشان می دهد.