نامه سرگشاده مجلس یرهادی به فرمانده نیروی انتظامی در خصوص گشت ارشادبرخورد تبعیض آمیز و توهین آمیز برخی از ماموران با زنان، هدایت آنها به خودروهای گشتی، استفاده از ادبیات نامناسب، توهین و برخورد نامناسب با برخی از ماموران زن در بازداشتگاه و ضرب و شتم گاه و بیگاه زنان بازداشتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. .