مقامات روسیه می گویند تحریم ها تجارت بین ایران و روسیه را ۵ درصد افزایش داده است
وی گفت: مثال ایران به وضوح نشان می دهد که هرگونه تلاش برای اعمال تحریم، زور، فشار و تهدید علیه یک کشور، نتایج مطلوبی را برای دست اندرکاران به همراه نخواهد داشت، اما این اقدامات در واقع موثر است و می تواند عواقبی داشته باشد. شورا. برعکس