مشکل امباپه در اردوی خدمه سراسری فرانسه


به آموزش داده شده است فانئوس،

فدراسیون فوتبال فرانسه طبق استاندارد روز قبل از این یکی اجتناب کرده اند این سیستم های بازاریابی استاندارد خدمه سراسری فرانسه را در ورزش این خدمه انجمن داد. همراه خود این جاری، اکیپ ادعا کرد کدام ممکن است کیلیان امباپه {در این} مراسم نمایندگی نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حضور در آن خودداری کرده است.

این اتفاق در حالی رخ داد کدام ممکن است تولید دیگری ستاره های فرانسوی پاری سن ژرمن با بیرون ضرر {در این} پرونده حضور داشتند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه ادامه دارد وارد این موضوع نشده است.

این نشست اجتناب کرده اند مدت ها در گذشته این سیستم ریزی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپانسرهای زیادی در آن نمایندگی کرده اند. بیان نشده نماند کدام ممکن است فدراسیون فوتبال فرانسه اجتناب کرده اند انتخاب امباپه ناراحت است. به نظر می رسد مانند است امباپه این ادراک را دارد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند برندها امتیازات اخلاقی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود روح فوتبال همخوانی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است ستاره فرانسوی در ورزش روز قبل از این دیدیه دشان نمایندگی نکرد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، RMC در گزارشی مدعی شده است کدام ممکن است امباپه حاضر نیست شناسایی شخصی را در امتداد طرف برندهایی قرار دهد کدام ممکن است به هیچ وجه به آنها پایبند نیست. شناخته شده به عنوان مثال {در این} سال ها نزدیکان امباپه همراه خود برندهای متعدد اجتناب کرده اند مکان های غذا خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های حدس زدن مذاکره کردند با این حال این شرکت کننده به هیچ وجه حاضر به همکاری همراه خود آنها نبود.

چون آن است آموزش داده شده است شد ادامه دارد فدراسیون فوتبال فرانسه به این اتفاق واکنشی آرم نداده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید کیلیان امباپه در آستانه تفریحی دلپذیر مقابل ساحل عاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقای جنوبی محروم ممکن است هر دو خیر.