مرگ دلخراش میرویس امینی و سه سوال از پلیس
شما واقعاً از چه روش معجزه آسایی برای هدایت زنان و دخترانی استفاده می کنید که در تمام زندگی خود در مسیر درست هدایت نشده اند؟ اگر چنین شیمی دارید به نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی بسپارید و اگر ندارید و خودتان می دانید که با آزادی و شرافت واقعی کار پرهزینه و بی فایده ای انجام می دهید. نام و لباس پلیس، امروز چمدان های خود را ببندید و تمام انرژی خود را صرف وظایف اصلی خود کنید که شامل خیر دنیا و آخرت است.