مرجع سنجش: آزمون ورودی ۱۴۰۱ تغییر نمی کند / از سال ۱۴۰۲ با تغییر اساسی مواجه می شود.
عبدالرسول پور عباس: برای دوره های تخصصی سالی دو بار آزمون برگزار می شود که جزئیات آن تا هفته آینده اعلام می شود. بر این اساس در تیرماه قبل از عید و بعد از عید آزمون برگزار می شود. در این دو تست تنظیمات انجام می شود.