محسن غوریان: مردم می گویند این نظام یک نظام روحانی و روحانی است/هر اقدام حکومت در دست روحانیون است.
محقق و پژوهشگر دینی: در حال حاضر افزایش قیمت ها و فشارهای اقتصادی از جمله مشکلات و مصائب مردم است و مسئولان گاه نکاتی را مطرح می کنند و تذکر می دهند، اگر این سیاست و روش و مسلک به همین منوال پیش برود مردم با کشیشان و کشیش ها با مردم خواهند بود.