مجلس موضوع توله یوزپلنگ‌های ایران را بررسی می‌کند
نماینده مجلس از ورود همزمان فراکسیون محیط زیست مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع یوزپلنگ‌های ایران خبر داد.